معرفی

مشخصات فردی

ابوالفضل ریاحی

نام - نام خانوادگی : ابوالفضل   ریاحی

پست الکترونیکی : a_riahi@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی صنایع
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه علم و صنعت

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : صنایع

محل خدمت : دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

مرتبه علمی : مربی

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

ابوالفضل ریاحی
ابوالفضل ریاحی

محل خدمت :
    دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب
مرتبه علمی :
    مربی
^